سه شنبه 2 مرداد 1403  
????? ???? ?????

خدمات قابل ارائه

    امور فرهنگي بيمه
    نحوه ارائه خدمات
    اختيارات صدور بيمه نامه
    پيگيري خسارت
    ساير خدمات تکميلي

 
???? ??? ???????

بيمه هاي اتومبيل

  بدنه اتومبيل
   مسئوليت رانندگان و حوادث سرنشين

آتش سوزي

    صنعتي- تجاري و انبار
   منازل مسکوني 

بيمه هاي باربري

   واردات
  صادرات 
  داخلي

بيمه هاي مسئوليت مدني

  حرفه اي متصدي حمل و نقل داخلي

بيمه هاي درمان گروهي

  تکميلي

بيمه مسافرين

  عازم به خارج از کشور

بيمه هاي

عمر
عمر و پس انداز
حوادث
پول در صندوق و يا پول در گردش

بيمه هاي مهندسي

معرفي انواع
تمام خطر مقاطعه کاريCAR
تمام خطر نصب EAR
 

مسئوليت

سازندگان ابنيه در مقابل کارکنان
توليد
حرفه اي پزشکان
حرفه اي پيرا پزشکان
 
 
 
 
 
 
 

Enter keywords/phrases:                       

 

 

 

 

بيمه سرمايه اي پنهان براي جبران خسارت هاي نا خواسته

 

 

بيمه هاي مسئوليت مدني

  حرفه اي متصدي حمل و نقل داخلي

بيمه هاي درمان گروهي

   تکميلي

 

خدمات قابل ارائه

    امور فرهنگي بيمه
    نحوه ارائه خدمات
    اختيارات صدور بيمه نامه
    پيگيري خسارت
    ساير خدمات تکميلي

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
    
ساير اطلاعات |ارتباط با ما |انواع بيمه نامه ها | معرفي واحد و خدمات | صفحه اصلي