سه شنبه 2 مرداد 1403  
????? ???? ?????

خدمات قابل ارائه

    امور فرهنگي بيمه
    نحوه ارائه خدمات
    اختيارات صدور بيمه نامه
    پيگيري خسارت
    ساير خدمات تکميلي

 
???? ??? ???????

بيمه هاي اتومبيل

  بدنه اتومبيل
   مسئوليت رانندگان و حوادث سرنشين

آتش سوزي

    صنعتي- تجاري و انبار
   منازل مسکوني 

بيمه هاي باربري

   واردات
  صادرات 
  داخلي

بيمه هاي مسئوليت مدني

  حرفه اي متصدي حمل و نقل داخلي

بيمه هاي درمان گروهي

  تکميلي

بيمه مسافرين

  عازم به خارج از کشور

بيمه هاي

عمر
عمر و پس انداز
حوادث
پول در صندوق و يا پول در گردش

بيمه هاي مهندسي

معرفي انواع
تمام خطر مقاطعه کاريCAR
تمام خطر نصب EAR
 

مسئوليت

سازندگان ابنيه در مقابل کارکنان
توليد
حرفه اي پزشکان
حرفه اي پيرا پزشکان
 
 
 
 

 


 

 
 

Enter keywords/phrases:                       

معرفي واحد و خدمات قابل ارايه

در ســال 1360 و پس از تحــولات بـوجـود آمـده در جهـت ملي شـدن شـركتــهاي بيـــمه  فعاليتهاي كارگزاري رسمي بيــمه با پــروانـه به شماره 108 از بيمه‌ مركزي ايران بنام هادي علمي فارغ التحصيل مدرسه بين المللي بيـمه (R.C.D) بـه نمـايندگي شمــاره 12 بيمـه آسيا بــه همان نام منتقل گرديــده كـه از آن زمــان تاكنــون بعنـوان يكي از قـديمي‌تـريـن نمايندگيهاي بيــمه آسيا با رتبه درجه يك در كليه رشته‌ها مشغول فعاليت مي‌باشد.

     وجــود تجربه طولاني در زمينه صدور انواع بيمه‌نامه و توجه خاص به تخصص كاركنان از طريق گذراندن دوره‌هاي آموزشي مستمــر ، نه تنها موجب كاهش ضريب خطا براي صدور صحيح و كاملاً تخصصي و متنــاسب با نيــاز بيــمه‌گذاران گرديده ، بلكه باعث پشتــوانه اعتباري قابل توجهي در نزد بيمه‌گذاران با توجه به ارائه خدمات مناسبتر به آنها شده است كه اهم آن  عبارتند از :  

  الف امور فرهنگي بيمه


       عــدم اطلاع رساني منـاسب تـوسط صنعت بيــمه ، غــالباً باعـث انتخـاب بيـمه‌نــامـه‌هـاي        نامنـاسب با نيـازهاي بيــمه‌گذاران و بـروز اشكالاتي در تسويه خسارت و در نتيجه بدبيني به        اين صنـعت گرديده كـه اين واحد بــراي جبران آن اقدامات ذيل را انجام داده :

1-تهيــه اطلاعات خلاصه شــده و عــاري از عبـارات پيچيده جهت مطالعه سريع و انتخاب بيــمه‌نامه مــورد نيــاز كه علاوه بــر ارائه حضوري در آينده نزديك در سايت اختصاصي  www.elmi-insurance.com  در دسترس همگان خواهد بود

2-تــدارك دوره آموزشي ويــژه و كوتاه مدت براي مسئولين اجرائي بيمه‌ در موسسات طرف قرارداد اين نمايندگي

3- مشاوره در زمينه كاهش ريسك سرمايه‌گذاري بـا استفاده از امكانات بيمه‌اي براي مديران برنامه‌ريزي بنگاههاي اقتصادي

4- مشاوره در زمينه ارائه پيشنهاد پوشش مناسب با تـوجه به مشكلات موجود در موسسات ، در جهت كاهش و يا تنظيم مناسب هزينه‌ها براي مديران مالي

 

  ب نحوه ارائه خدمات


     
مشكل تــرافيك تهران و وجود اختلالات در سيستمهاي ارتبـاطي جمعي ايجاب مي كند براي انجــام به مــوقع امـور از روشهاي مختلف و بموازات يكديگر بـراي ارائه خدمات استفاده گردد . بهمين دليــل اين نمـاينــدگي علاوه بــر استفاده از انــواع وسائل ارتباطي از قبيل تلفن ، فاكس ، پست الكترونيــك و سـايت كامپيوتري اختصاصي ، تمهيدات لازم براي ارائه خدمات در محل مورد نظر بيمه‌گذار حتي در ســاعــات غيـر اداري (يا ايام تعطيل) با استفاده از پيكهاي موتور سوار و يا اعزام كارشناس بازديد اوليه فراهم آورده تـا از هرگونه اتلاف وقت بيمه‌گذاران و يا كاركنان آنها جلوگيري بعمل آورد. كه براين اساس :

1- دريــافت هــرگونه اطلاعات اوليه بــراي صــدور بيــمه‌نامه از طــريق تلفــن ، فـاكس ، پست الكترونيك امكانپذير  و در  مـواردي كه اسنادي مورد نياز باشد با اعزام پيك ، اسناد مربوطه دريافت مي‌گردد.

2- بيــمه‌نامــه‌هاي انفــرادي از قبيل اتــومبيل ، باربــري ، آتش‌ســوزي ، عمـر و حوادث ، درمان مسافرتي و  غيره در همان روز و نهايتاً صبح روز بعــد و در سايــر موارد در حداقل زمان ممكن توسط پيكهاي اين واحد براي شما ارسال خواهد شد.

 

   ج اختيارات صدور بيمه‌نامه


        
از آنجائيكه صدور انواع بيمه‌نامه‌هاي پر مصرف كه نياز به سرعت عمل بيشتري دارد از قبيل انواع بيمه‌نـامه‌هاي : اتومبيل
( بدنه ، ثالث و سرنشين ) ،‌‌ آتش‌سوزي ( انواع بيمه‌هاي مسكوني ، صنعتي ،‌تجاري و انبار ) ،‌باربري (واردات صادرات- داخلي ) ، درمان گروهي ،‌ انواع بيمه‌هاي عمر و حوادث (انفرادي-گروهي) ، عمــر و پس انــداز و غيــره مستقيماً در اين نمايندگي صـادر مي‌گردد ، امكان ارائه هرچه سريعتر خدمات صدور بشرح ذيل فراهم مي‌باشد :

1- نظارت مستقيم براي صدور صحيح و كامل بيـمه‌نامه . اعمال حداقل نرخ و مناسبترين شرايط و بالاخره لحاظ نمودن تخفيفهاي خاص‌ازقبيل كثرت تعداد ، سوابق عدم دريافت خسارت و  موارد مشابه

2- استفاده از سـاعات غيراداري براي سرعت بخشيدن به صدور بيمه‌نامه ها با حجم زياد و بيمه‌هاي گروهي

3-  اعطاء حداكثر تسهيلات براي دريافت حق‌بيمه بصورتهاي اعتباري و اقساطي

  د پيگيري خسارت


    
تمامي مراحل پيگيري خسارت بــراي كليه رشته‌ها ، پس از اعلام از مـرحله دريافت مـدارك تا      مرحله صدور و ارسال چك خسارت توسط كاركنان اين واحـد انجام مي‌گردد ، حتي درخصوص      خســارات مالي بيـمه‌هاي اتومبيل كه نياز به حضور بيمه‌گذار و رويت اتومبيل خسارت ديده در      ادارات خسارت مربــوطه مي‌باشد كه غالباً دريافت خسارت بسهولت انجام مي‌پذيرد ، در صورت      نيــاز كاركنان اين واحــد بــراي طي مــراحل مــربــوطه شمــا را همــراهي كرده و چنانچه      اتــومبيل زيان ديده ، قــادر به حركت نباشد اقدام لازم جهت اعزام كارشناس خسارت به محل      مربوطه انجام مي‌گردد

 

هـ ساير خدمات تكميلي


   
اين واحد با استفاده از انـواع نرم‌افزارهاي مالي و صدور و بكمك نرم افزارهاي
WORD ، EXCEL ، PHOTO  SHOP خدمات تكميلي ذيل را انجام مي‌دهد :

1- اطلاع رساني به موقع در خصوص تمديد بيمه‌نامه‌ها ، سررسيد اقساط و موارد مشابه

2-  ارسال صـورتحساب منظم و با ضمائم كامل به همراه بيمه‌نامه‌هاي صادره براي امور مالي شركتها ( هرگونه تغييري در فرم صورتحساب كه از اقدامات مكرر در موسسه شما جلوگيري نمايد امكانپذير مي‌باشد )

3-  در صورت نياز ارسـال آمـار كلي از بيمه‌نامه‌هاي صادره در مقاطع مورد نظر براساس فرم مورد نظر شما

 

 

ايــن واحـد از هـرگونه راهنمائي شما بــراي ارتقــاء سطح سرويس و خدمات قــابل ارائــه استقبال و به آن عمل خواهد كرد

    
ساير اطلاعات |ارتباط با ما |انواع بيمه نامه ها | معرفي واحد و خدمات | صفحه اصلي