سه شنبه 2 مرداد 1403  
????? ???? ?????

خدمات قابل ارائه

    امور فرهنگي بيمه
    نحوه ارائه خدمات
    اختيارات صدور بيمه نامه
    پيگيري خسارت
    ساير خدمات تکميلي

 
???? ??? ???????

بيمه هاي اتومبيل

  بدنه اتومبيل
   مسئوليت رانندگان و حوادث سرنشين

آتش سوزي

    صنعتي- تجاري و انبار
   منازل مسکوني 

بيمه هاي باربري

   واردات
  صادرات 
  داخلي

بيمه هاي مسئوليت مدني

  حرفه اي متصدي حمل و نقل داخلي

بيمه هاي درمان گروهي

  تکميلي

بيمه مسافرين

  عازم به خارج از کشور

بيمه هاي

عمر
عمر و پس انداز
حوادث
پول در صندوق و يا پول در گردش

بيمه هاي مهندسي

معرفي انواع
تمام خطر مقاطعه کاريCAR
تمام خطر نصب EAR
 

مسئوليت

سازندگان ابنيه در مقابل کارکنان
توليد
حرفه اي پزشکان
حرفه اي پيرا پزشکان
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Enter keywords/phrases:                       

معرفي انواع بيمه نامه هاي قابل صدور

هر كدام از انواع بيمه نامه هاي ذيل داراي بروشورحاوي اطلاعات كامل ميباشد كه در صورت انتـخاب و اعلام براي شما ارســال خواهد شد

بيمه هاي اتومبيـل - بدنه

   اين بيـمه‌نامه خســارت وارده بـــه اتـــومبيل ما را درصــورتيكه با آن  تصـادف  كنيم و يــا آتش بگيرد و يا مورد سرقت اعم از كلي و يا سرقت قطعات قرار گيرد جبــران و هـــرينه اياب و ذهاب را در ايام توقف براي  تعمير در تعميرگاه پرداخت مي‌كند

 

بيمه هاي اتومبيل -     بيمه مسئوليت رانندگان وسائل نقليه وحوادث سر نشين


ايــن بيـــمه‌نامه خســارت وارده بــه اشخاص ثالث كه ناشي از تقصير  راننده وسيله نقليه مورد بيمه باشد را تحت پوشش قرار داده و خسارات   با غرامات ذيل را پرداخت مي‌كند

 الف خسارت مالي وارده به اتومبيل زيانديده حداكثر با سقف ســرمايه   انتخابي مندرج در بيمه‌نامه ، براي هر حادثه 

 ب- غرامت فوت يا نقص عضو به مــوجب رأي صــادره مــراجع ذيصلاح  و هزينه‌هاي پزشكي ناشي از   حــادثـه حداكثر تا سقف سرمايه انتخابي  براي هر نفر در هر حادثه

 تعهد بيمه‌گر از لحاظ تعداد افراد زيانديده در خارج از وسيله نقليه مورد  بيمه نامحدود و در مورد سرنشينان آن محدود به ظرفيت مجاز وسيله  نقليه با رعايت استثنائات ماده 2 قانون بيمه ميباشد.

 براي تحت پوشش قراردادن استثنائات فوق بيمه حوادث سر نشــين به  همراه اين بيمه نامه صادر مي گردد كه پوشش هاي آن عبارت است از:

1- اسـتثنائات مذكور در ماده 2 قانون بيمه راجبــاري ثالـث تا سرمايه  انتخابي براي سرنشين  

2- ما به تفاوت مبلغ دريافتي از محل بيمه ثالث تا مبلغ بيمه ســرنشين  مندرج در بيمه نامه

 

بيمه هاي آتش سوزي  صنعتي ، تجاري، انبار


اين بيمه‌نامــه كليه اموال بيمه‌گذار كه متعلق به وي يا در تصرف وي در محل مورد بيمه  و همچنين اموال ساير اشخاص تا حدودي كه با نوع شغل وي ارتباط دارد و همچنين اثاثيه منزل و ساير امـوال متعلق بــه اعضاء خانواده وي و يا كارگراني كه در محل مورد بيمه بسر مي‌برد مشروط بر آنكه در بيــمه‌نامه قيد شده باشد بيمه نموده و خسارات ذيل را پرداخت  مي‌كند 

 * خسارت مستقيم ناشي از آتش‌سوزي ،‌انفجار ،‌صاعقه

 * خسارت و هزينه ناشي از اقدامات لازم كه به منظور جلوگيري از توسعه خســـارت  صورت مي‌گيرد.

 * خسارت و هزينه ناشي از نقل مكان ضروري مورد بيمه به منظور نجات آن از خطرات                                     

     علاوه بر خطرات فوق خسارات ناشي از هـريك از خطرات ذيل را نيز مي‌توان     

      به آن اضافه نمود :

 * زلزله ، سـيل ، تركــيدگي لوله آب ،‌ ضايعات آب و برف ، ‌بــرخــورد اجسام خارجي ظروف تحــت فشار       صنــعتي شكست شيشه سقوط هواپيما يا بالگرد و ملحقــات آن       ، آشوب و بلوا ، اعتصاب ، قيام و اغتشاش داخلي و اقدامات احتياطي مقامات انتظامي.


بيمه هاي آتش سوزي منازل مسكوني

اين بيمه‌نامه انواع منازل مسكوني و محتويان آنــها را در مقابل خطرات آتش‌سوزي ، انفجـار ، صاعقه بيمه مي‌نمايد كه مي‌توان خطرات اضـــافي از قبيل : سيل ، زلزله ، طوفان ، تـركيدگي لوله آب ، ضايعات آب و برف ،‌نشست ، ريـزش و يا رانـــش زمين و در مـواردي سرقت و حتي پاكسازي پس از وقوع آتش‌سوزي را به آن اضافه نمــود ، كه به دليل كـــثرت تعداد و تنوع در  نوع ساخت و ساز منازل مسـكوني عـــلاوه بر بيمــه نـــامه هاي عمومي فوق طرحهاي خاصي متناسب با نيازها، شرايط و سوابق مختلف تنظيم و انواع ذيل صادر مي گردد.

بيمه آتش‌سوزي مجتمع‌هاي مسكوني كه براساس مسئوليت مديــران مجتمع‌هاي مسكوني

ناشي از ماده 14 قانون تملك آپارتمـانها تنظيم گرديده .

طرح ارزان قيمت منازل مسكوني كه به طــرح خانه به خانه معـروف شده كه با حق‌بيمه نازل

 و صدور دفترچه در محل صادر مي‌گردد و پوششهاي آن براساس سرمـــايه‌هاي از پيــش تعيين    

 شده و محدود به آتش‌سوزي ، انفجار ، صاعقه مي‌باشد .

طرح جامع منازل مسكوني كه علاوه خطرات آتــــش‌سوزي ،‌انــفجار ، صـاعقه و سـايرخطرات 

اضافي مي‌توان بيمه مسئوليت و حادثـه و سرقت را نيز به آن اضـــافه نمـــود و حتــي اجـــاره

مكان موقت براي مدت بازسازي مكان آسيب ديده ناشي از خطرات بيـــمه شده را دريافت كرد.                         

طرح بلند مدت منازل مسكوني كه از طرحهاي جـــديد بوده و عـلاوه بر اضافه نمودن زلزله و  

 سيل به خطرات اصـــلي آتش‌سوزي ،‌انفجار ، صاعقه با  حق‌بيمه بسيـــار نازل و سرمايه افزايش

 يابنده درطول مـــدت قرارداد صادر مي‌گردد به همين دليل از اعمال مـــاده 10 قانــون بيــمه 

 جلوگيري نموده و خيال بيمه‌گذاران را براي مدتي طولاني راحت مي‌كند.

 

بيمه هاي باربري واردات - صادرات- داخلي

اين بيمه‌نامه خسارتهاي وارد به كالاي مورد حمل را اعم از خسارتهـاي جـزئي خسارتهاي كلي ،  خسارتهاي كلي فرضي ، خسارتهاي ناشي از تفديه در حين زيان همگاني ، مسئوليت مشترك در  تصادم و هزينه‌هاي احتمالي را براساس مجموعه شرايطهاي  انواع بيمه‌نامـــه‌هاي A ، B ، C  و داخلي از مبدا تا  رسيدن به مقصد نهائي بيمه مي‌نمايد.

 

 

بيمه مسئوليت مدني حرفه‌اي متصدي حمل و نقل داخلي


اين بيمه‌نامه براساس مسئوليت مدني حـــرفــه‌اي متصـــديان حمل و نقل بـه مـوجب مواد 377 الي 494 قـــانون تجــارت را در قبال ارسال كننــدگان و يا صـاحبان كالا كه به موجب بارنامه‌هاي صادره ناشي از تحقق خطــــرات بيـمه شده در اين قرارداد بـود و بيمه گذار بعنوان متصدي حمل و نقل مسئول جبران آن شناخته تحت پوشش قرار مي‌دهد

 

 

بيمه درمان گروهي     تكميلي


اين بيمه‌نامه بعنوان تكميل كننده تعهدات درماني سازمانهاي تأمين اجتـماعي و بيمه خدمات  درماني و يا مراكز مشابه بعنوان بيمه‌گر اول با پرداخت بخش اعظم از هـزينه‌هاي بيمارستاني و اعمال جراحي از محل اين قرارداد ، محدوديت استفاده از بيمارستانهاي خاص آنها را از بين برده و امكان استفاده از بهترين بيمارستانهاي كشور را براي بيمه شدگان خود فراهم مي‌آورد                         

 

بيمه مسافرين عازم به خارج از كشور


اين بيمه‌نامه مسافرين عازم به خارج از كشور را در طول سفر در مقابل هر گونه جراحات بدني و يا بيماري ناگهاني تا سقف 50000 دلار بيمه نموده و انواع خدمات پزشكــي از قبيل ارجاع ،  حمل و نقل ، ‌پرداخت هزينه پزشكي ،‌هزينه عيادت ضروري ، بازگرداندن جســـد و يا كودكان كمك‌هاي حقوقي در مقابل مشكلات ضروري مسافرين را تحت پوشش قرار بدهد

 

 

بيمه هاي عمر


انــواع بيـــمه‌هاي عمــر براي ايجاد چتر حمايتي براي همسر و فرزندان ، پدر ،‌ مادر و ســايــر  وابستگان ،‌كاركنان و يا افـراد مورد علاقه جهت تأمين مخارج و هزينه‌هاي آنها در صــورت فـوت  بيمه شده اصلي صادر مي‌گردد و نيز پرداخت سرمايه تعيين شده در قرارداد را در صــورت فـوت  بهر علت بيمه شده به افراد مورد نظر آينده آنان را تأمين مي‌نمايد

انــواع بــيمه‌هاي عمر كه در حال حاضر صادر مي‌گردند عبارتند از : بيمه عمر زماني انفــرادي ، بيمه عمر زماني دفترچــه‌اي ، بيــمه عمـر زماني گروهي ، بيمه عمرو حوادث كاركنان دولــت ، بيمه عمر زماني مانده بدهكار و بالاخره بيــمه عمر و پس انداز كه بدليل ويژگيهاي خاص بطــور   جداگانه مطرح مي‌شود

 

بيمه عمر و پس‌انداز


اين بيـــمه نامه همانطوريكه از نامش پيداست از دو بخش عمر باضافه پس انداز مي‌باشد بدين معني كه  اولاً بيمه شده با پرداخت مبالغي كم و تدريجي در سرمايه گذاري طرحي مشاركت مي‌كند كه نه تنها در

 سود آن مشاركت دارد بلكه با احتساب بهره فني 16 كه به سرمايه‌گذاري وي اضافه مي‌گردد.براي خود

 سرمايه قابل توجه و تضمين شده‌اي را بوجود آورده تـــا در آخـر قرارداد آن را دريافت كند.  

ثانباً : در طول قرارداد از مزاياي ذيل برخوردار مي‌شود:

 - در صــورت فوت بيمه بهر دليل در طي مـــدت قــرارداد بلافاصله سرمايه نهائي ( عمر و پس‌انداز) به افراد

 مورد نظر وي پرداخت مي‌گردد .

 - در صورت فوت بيمه شده بعلت حادثه در طي مدت قرارداد علاوه بر سرمايه عمر و پس‌انداز سرمايه حادثه را نيز كه حداقل آن برابر و حداكثر آن سه برابر سـرمايه عمر و پس‌انداز مي‌باشد ، به افراد مورد نظـــر وي  پرداخت مي‌گردد.

- سرمايه پرداختي از پرداخت ماليات معاف بوده و در طول مدت بيمه‌نامه ، بيمه‌گذار مي‌تواند در دو مرحله وام دوساله معادل 60% از ذخاير فني خود دريافت نمايد

 

 

بيمه‌هاي حوادث   


اين قرارداد بيمه‌شدگان خود را در مقابل هرحادثه ناگهاني ناشي از هر عامل خارجي كــه بدون قصد و اراده  بيمه شده باشد و منجر به فوت و نقص عضو و يا ازكارافتادگي دائم ( اعم از كلي و يا جـــزئي ) وي گردد ، تحت  پوشش قرار داده و غرامت آن را پرداخت مي‌كند كه مي‌توان هزينه‌هاي پزشكي و همچنين حوادث خانواده و در مواردي غرامت روزانه را نيز به آن اضافه نمود ، علاوه بر خطرات ناشي از حادثه خطرهاي ذيل نيز تحت پوشش آن مي‌باشد

                  الف- غرق شدن ، مسموميت ، تأثير گاز ، بخار و يا مواد خورنده مانند اسيد

                  ب- ابتلاء به هاري ، كزاز و سايه زخم

                  ج- دفاع مشروع بيمه شده

                 د اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر

                 هـ خطر انفجار ، يا عملكرد ادوات جنگي بازمانده از جنگ تحميلي

در حال حاضـــر انواع بيمه‌هائي كه صادر مي‌گردند عبارتند از : بيمه حوادث انفرادي ، بيمه حوادث                  انفرادي دفترچه‌اي ، بيمه حوادث گروهي و بالاخره بيمه حوادث و يژه كارگاههاي توليدي و صنعتي

 

 

بيمه‌هاي مهندسي معرفي انواع


انواع بيمه‌هاي مهندسي عبارتند از :

1- بيمه تمام خطر مقاطعه كاري CAR

2- بيمه تمام خطر نصب EAR

3- بيمه شكست ماشين آلات :‌ كه براي صدمات وارده به ماشين‌آلات ناشي از خطرهاي انساني ، ‌قصور توليدكننده ، اشكالات محيطي ، ‌اشكالات الكتريكي و سوانح درنظر گرفته شده

4- بيمه دستگاههاي الكترونيك : كه براي كارخانه در حال توليد صادر گردد

5- ماشين آلات ساختماني كه براي اتومبيلهائي صادر مي‌گردد كه شماره شهرباني ندارد و براي مادامي كه در حوطه اجراي عمليات حركت مي‌كنند صادر مي‌گردد.

6- بيمه مسئوليت مدني در مقابل اشخاص ثالث

7- بيمه مسئوليت سازندگان ابنيه در مقابل كاركنان ساختماني

 

 

CAR بيمه مهندسي تمام خطر مقاطعه كاري


اين بيمه نامه از نوع بيمه‌نامه‌هاي تمام خطر بوده و كليه عمليات پروژه‌هاي ساختماني را در كليه

مراحل خاكبرداري ،‌ تسطيح و تـــرازبنـــدي ، اجراء تأسيسات موقت اجراي كامل پروژه و دوره

 نگهداري در مقابل كليه خطرات مشتمل بر موارد ذيل بيمه مي‌نمايد.

                     الف كارهاي مورد مقاطعه

                      ب- لوازم و تجهيزات ساختماني

                      ج ماشين آلات ساختماني

                     د- هزينه‌هاي مربوط به جمع آوري ضايعات

                      هـ مسئوليت مدني در قبال اشخاص ثالث

                      و- اموال مجاور

 

 

EAR بيمه مهندسي     تمام خطر نصب


بيـــمه تمام خطر نصب تلفيقي از پوشش بيمه‌اي «مونتاژ» رايج در آلمان و بيمه تمام خطر مقاطعه كاران معمول در انگليس بوجود آمده و هدف آن ارائه تأمين جامع و كافي در مقابل تمام خطرات موجود در نصب ماشين آلات و لوازم و همچنين نصب هر نوع بناي اسكلت فلزي مي‌باشد كه مي‌توان پوشش‌هاي ذيل را به آن اضافهه نمود

الف ماشين آلات و لوازم و تجهيزات مورد نياز جهت انجام عمليات نصب

ب   - اموال واقع شده در محل نصب كــه متعلق به بيمه‌گذار باشد يا تحت مراقبت يا در امانت و يا در اختيار وي باشد.

ج هزينه‌هاي مربوط به جمع آوري ضايعاتي كه پس از وقوع خسارت بوجود مي‌آيند.

د-هزينه‌هاي اضافي مربوط به اضافه كاري و غيره

هـ مسئوليت مدني در مقابل اشخاص ثالث

 

مسئوليت سازندگان ابنيه در مقابل كارگران ساختمان


اين بيمه نامه مسئوليت مدني سازندگان بنا را در مقابل كارگران ساختماني حين انجام كار در            

 ساختمان و يا كارگاه ساختماني تحت پوشش قرار داده و موارد ذيل را جبران مي‌كند

 1- غرامت فوت و نقص عضو دائم ( اعم از كلي و يا جزئي)

2- هزينه‌هاي پزشكي ناشي از صدمات بدني در اثر حادثه

3- هزينه كمكهاي اوليه و يا جلوگيري و يا تشديد خسارت

4- مخارج دادرسي مــربــوط بــه خسارات مشمول تعهد بيمه گر كه بيمه‌گذار محكوم به   

    پرداخت آنها شده است

5- مخارجي كه بيمه‌گذار با موافقت كتبي بيمه‌گر تعهد كرده باشد

 

 

       مسئوليت كارفرما در مقابل كاركنان

اين بيمه خسارتهاي بدني وارد به كاركنان شاغل بيمه‌گذار كه ناشي از مسئوليت مدني وي در

جريان انجام عمليات در محل كار را مشــروط بر آنكه مسئوليت بيمه‌گذار براي بيمه‌گر محرز

 باشد   را تحــت پـــوشش قـــرار داده و هــزينه‌هاي پزشكي و غرامت فوت و نقص عضو و

 ازكارافتادگي بيمه شده را كه ناشي از حوادث مشمول بيمه باشد پرداخت مي‌كند

 

 

مسئوليت توليد


اين بيمه نامه بـراي محصـولات كه رعايت استانداردهاي لازم براي توليد آن رعايت شده باشد ،

مسئوليت مدني توليد كننـده را نسبت به مصرف كنندگان و يا استفاده كنندگان آن تحت‌پوشش

قرار  مي‌دهد.

از آنجـــائيكه اين نوع بيـــمه‌نامه از تنوع بسيار زيادي برخوردار مي‌باشد ، براي هر مورد جزئيات

مربوطه ارائه خواهد شد.

 

مسئوليت حرفه‌اي  پزشكان


بيـــمه‌نامه مسئـــوليت حرفه‌اي پزشكان در قبال اشخاص كه بعلت اشتباه ، غفلت يا قصور در تشخيص ، معالجه ، مـداوا ، اعمال جراحي و بطور كلي انجام امور پزشكي دچار صدمات جسماني يا

رواني گرديده و يا فوت شوند را تحت پوشش قرار مي‌دهد.

موارد ذيل از شمول تعهدات اين بيمه ‌نامه خارج مي باشد :

1- هرگونـــه معــالجه داوا ، عمل جراحي خارج از تخصص بيمه‌گذار يا خارج از ضوابط پزشكي و يا

    برخلاف  قوانين و مقررات جاري باشد

2- هرگونه بيهوشي عمومي خارج از درمانگاه و يا بيمارستان

3- هرگونه امور پــزشكي كه عامل مستقيم آن استفــاده از مسكـرات و يا استعمال مواد مخدر و يـا

    داروهاي خواب آور باشد

4- هرگونه خسارت ناشي از عدم النفع و خساراتي كه منشاء آن تشعشعات يونيزه كننده يا راديواكتيو

    انرژي هسته‌اي باشد مگر اينكه استفاده از اين قبيل مواد جهت هرگونه معالجه ضروري باشد

 

 

مسئوليت حرفه‌اي  پيرا پزشكان


اين بيمه نامه مسئــوليت مدني حرفه‌اي بيمه‌گذار را در قبــال اشخاصي كه بعلت خطاء ، غفلت و يا قصور بيمه‌گذار در انجام امور پزشكي (بــه تفكيك هر رشته كه از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  پــزشكي تعيين گرديده ) دچـار صدمات جسماني و يا رواني گرديد يا فوت شود را به استثناء موارد ذيل تحت پوشش قرار  مي‌دهد

1- انجام امور پزشكي خارج از تخصص بيمه‌گذار

2-  مسئوليتهاي ناشي از انجــام هرگونه امور پزشكي كه عامل مستقيم آن استفاده از  مسكرات و

    يا استعمال مواد مخدر و يا داروهاي خواب آور باشد.

3- انجام امور پزشكي كه خارج از ضوابط حرفه‌اي و يا برخلاف قوانين و مقررات جاري باشد

4-   انجام هرگونه بيهوشي عمومي خارج از درمانگاه يا بيمارستان

5- هر نوع خسارت كه منشاء آن تشعشات يـونيزه كننده يا راديواكتيو انرژي هسته‌اي باشد مگر

اينكه استفاده از اين قبيل موارد جهت معالجه بيمار ضروري باشد.

6-  هر نوع خسارت ناشي از عدم النفع

 

 

پول در صندوق و يا پول در گردش


 اين نوع بيمه‌نامه پول در گردش يا پول در صندوق مشتمل بر اسكناس (وجوه رايج مملكتي ) سكه

    (باستثناء مسكوكات گرانبها) چـــك بانكي و تمبرهاي مالياني را در مقابل خسارت ناشي از خطرهاي

    آتش‌ســوزي ، انفجــار ، صاعقه و ســرقت (اعم از مسلحانه ،‌غيرمسلحانه و توأم با جبر و تخلف) را تحت  پوشش قرار مي‌دهد.

 

 

 
ساير اطلاعات |ارتباط با ما |انواع بيمه نامه ها | معرفي واحد و خدمات | صفحه اصلي