سه شنبه 2 مرداد 1403  
????? ???? ?????

خدمات قابل ارائه

    امور فرهنگي بيمه
    نحوه ارائه خدمات
    اختيارات صدور بيمه نامه
    پيگيري خسارت
    ساير خدمات تکميلي

 
???? ??? ???????

بيمه هاي اتومبيل

  بدنه اتومبيل
   مسئوليت رانندگان و حوادث سرنشين

آتش سوزي

    صنعتي- تجاري و انبار
   منازل مسکوني 

بيمه هاي باربري

   واردات
  صادرات 
  داخلي

بيمه هاي مسئوليت مدني

  حرفه اي متصدي حمل و نقل داخلي

بيمه هاي درمان گروهي

  تکميلي

بيمه مسافرين

  عازم به خارج از کشور

بيمه هاي

عمر
عمر و پس انداز
حوادث
پول در صندوق و يا پول در گردش

بيمه هاي مهندسي

معرفي انواع
تمام خطر مقاطعه کاريCAR
تمام خطر نصب EAR
 

مسئوليت

سازندگان ابنيه در مقابل کارکنان
توليد
حرفه اي پزشکان
حرفه اي پيرا پزشکان
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Enter keywords/phrases:                       

آشنائي با ارکان مجموعه


نمودار سازمان اداري

 

الف مديريت


      اين واحد بــا مـديريت هادي علمي فارغ‌التحصيل مـــدرسه بين‌المللي بيمه R. C. D متولد 1326 درتهران اداره مي‌گردد ،كه داراي بالغ بر 23 سال سابقه فعاليـت در كليه رشته‌هاي بيمه‌اي براساس پروانه 108 كارگزاري بيمه از بيمه‌مركزي ايران و از ســال 1360 پــروانــه نمايندگي رسمي بيـمه با كد 12 از بيمه آسيا مي‌باشد كه علاوه بر تحصيلات آكادميك در رشته‌هاي رياضي، بيــمه و اقتصاد دوره‌هاي تخصصي ذيل را گذرانده است :

آموزش بازاريابي در سال 1343 -1
دوره كامل امور تخصصي كامپيوتر در سالهاي 52 - 1348 -2
دوره كامل امور مالي در سالهاي 60-1359 -3
دريافت گواهينامه پايان دوره بازاريابی از  Cavendish College لندن (2005) -4
 

ساير فعاليتهاي نامبرده از سال 1343 بشرح ذيل مي‌باشد :

- 3 سال فعــاليت در زميــنه فــروش امكانــات نماسازي ساختمان

- 7 سال سابقه كار در بانك اعتبارات ايــران كه سال اول مربوط به امور جاري بانكداري بوده و الباقي در قسمت

   كامپيوتر با مشاغل اپراتور كامپيوتر ، سوپروايزر قسمت كامپيوتر و  برنامه‌نويسي بـه زبانهاي R.P.G و COBOL 

- 5 سال سابقه طراحي و اجراي سيستم‌هاي نرم‌افزاري كامپيوتردر زمينه‌هاي سفارشات ، انبارداري ، امور مالي و 

   امور پرسنلي براي شركتهاي مختلف وعمـدتاً در شركت كويو ( كارخانه اتومبيل سازي مزدا)

- مــدير عــامل سهامــدار كــارخــانه ملاميــن ســازي

-  قائم مقام مدير عامل در كارخانه پرسكاري سرد و فرجينگ

- مــديــر مــالي كــارخــانجــات صنــعتي علتــا

- مدير مسئول كارخانه گالوانيزه سرد ( شيميايي ) علتا

- عضو هيئت مديره و مدير اجرائي و سهامدار شركت بست پارس

- مدير مالي توليد مشترك كارخانجات سازه تبديل و مقاطع علتا ، كارخانه نورد خاوران و شركت ابتكار صنعت

- مدير فروش و سهامدار كارخانه نورد (خدابخش)

- مالك كارخانه نورد علمي براساس گواهينامه فعاليت صنعتي   2307 از وزارت صنايع سنگين             

 

ب كميته فني و برنامه‌ريزي


    جلسات اين كميته با مـــديريت مدير عامــل و مديران آموزش ، فروش صدور و مالي اداري و برحسب لزوم با حضــور كارشناسان خارج از كــادر ســازمـاني در هفته يكبار تشكيل ميگردد كه وظايف مربوطه شامل موارد زير مي‌باشد :  

1- بررسي و سياست‌گذاري كلي در زمينه‌هاي آموزش ، فروش، صدور و امور مالي اداري به جهت ارائه خدمات هرچه مناسبتر براي بيمه‌گذاران

2- بــررسي و ارائه طريق جهت راهگشاي مشكلات بوجود آمده در بخشهاي مختلف واحد

3- بـررسي مشكلات بيمه‌گذاران در زمينه‌هاي صدور و خصوصاً  پيــگيري خســـارت بـراي يافتن بهترين راه حل مطابق با شرايط قرارداد و سرويس و خدمات مربوطه

 

 

ج مدير آموزش

      با توجه به اهميت آموزش خاصه در رشته‌هاي فني و تخصصي مانند بيمه اين واحد مديريت  خاصي را با شرايط تخصصي كامل در خصوص حقوق بيمه در نظرگرفته كه عهده‌دار تهيه مطالب آموزشي مــورد نيــاز و برگزاري كلاسهاي آموزشي براي موارد ذيل مي‌باشد : 

1- كلاسهاي ‌آموزشي براي كادر اجرائي ‌واحد خصوصاً براي كاركنان قسمت صدور بــا توجه به آخرين بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي دريافتي

2-
      كلاسهاي آمــــوزشي بــازاريابي بــراي فروشندگان و كلاسهاي كــوتاه مدت و تخصصي مـــربوط به رشته‌هاي مختلف براي آنها  با هدف ارائه صحيح بيمه‌نامه

3- كلاسهاي آموزشي تخصصي مربوط بــه رشته‌هاي مختلف جهت افراد معرفي شده از طرف بيمه‌گذاران

    د مدير فروش


  كه مسئوليت‌كليه امور فروش طبقه‌بندي شده در واحدهاي ذيل در تعهد وي مي‌باشد :

-                     واحد اموربازاريابانكه انتخاب ، ‌استخدام ، آموزش  و كمك آموزشيهاي   عملي را انجام مي‌دهد..

 


-                     واحد پشتيباني فــرو ش كه عهـده‌دار تداركات جهت تأمين نيازهاي بـــازاريـــابــان و بيمه‌گذاران شامل امور تبليغاتي ، تهيه بروشور و ساير   ملزومات مي‌باشد .

 


-                     واحــد تمــديــد بيمه‌نامه‌ها اطلاع‌رساني به موقع و پيگيري تمديد   بيمه‌نامه‌ها را عهده‌دار مي‌باشد .

 


-                     واحد سـرويس و خدمات بيمه‌گذاران كـه مسئوليت برنامه‌ريزي براي   ارســـال بيمه‌نامه و يا اسناد مورد نياز بيمه‌گذاران و يا  تحويل مدارك و  غيره را در كوتاه‌ترين زمان ممكن انجام مي‌دهد..

 

 

 

هـ مدير صدور


كه مسئوليت كامل صدورانواع بيمه‌نامه‌ها را در مجموعه خود ، مشتمل بر واحدهاي زير بعهده دارد :

واحد كنترل و نظارت كه بعنوان كنترل نهائي انواع بيــمه‌نـامه‌هاي صادره را مورد بازبيني قرارداده و ارسال هرگونه بيمه‌نامه‌پس از امضاء اين واحد قابل ارسال براي بيمه‌گذاران  مي باشد .

واحد پشتيباني صدور كه كسب مجوزهاي مورد نياز جهت صدور انواع بيمه و تدارك ملزومات صدور از قبيل امكانات سخت افزاري و نرم افزاري كامپيوترو فرمهاي مورد نياز و غيره را براي واحدهاي صدور انجام مي‌دهد.

واحــد صـدور بيمه نامه هاي اشياء كه انواع بيمه نامه‌هاي اتومبيل ، آتش ســوزي،بــاربــري و غيره راصادر و به همراه آمار و اسناد تسويه حق بيــمه در اختيار واحد كنترل و نظارت امور مالي صدور بيمه‌نامه قرار مي دهد .

واحد صدور بيمه نامه هاي اشخاص كه انواع بيمه نامه هاي درمــان تكميلي ، حادثه ، عمر و عمروپس انداز و غيــره را صــادر و بــه همراه  آمارو اسناد تسويه‌حق بيمه را در اختيار واحد كنترل و نظارت امور مالي صدور بيمه‌نامه قرار مي‌دهد .


واحد كارشناسي بازديد اوليه كه مسئوليت برنامه‌ريزي جهت اعزام سريع كارشناس بازديد اوليه را جهت صدور بيمه نامه ها بعهده دارد .

واحد پيگيري خسارت ،كه مسئوليت پيگيري تا مرحله تسويه خسارت را در حــداقل زمـان ممكن پس از دريافت مدارك از بيمه گذار بعهده دارد .

 

 

و-مدير مالي و  اداري


كه مسئوليت كليه امور مالي و اداري طبقه‌بندي شده در واحد هاي ذيل را عهده‌دار مي‌باشد.

-                     واحد اموراداري وپرسنل : كه كليه امورمربوط به كادرسازماني واحد را   از مرحله استخدام تــا خــاتــمه فعاليت انجام مي‌دهد..

-  واحد حسابداري : كه امور حسابداري خاص واحد را انجام مي دهد .

 

 

- واحد صندوق : كـــه ‌مسئوليت تحويل و تحول پول چك و يا سفته ، بيمه‌نامه‌هاي‌خام و نگهداري ساير اوراق بهادار از قبيل اسناد تضميني قراردادها و غيره را بعهده دارد .


 - واحد كنترل ونظارت امور مالي صدور بيمه‌نامه‌ها : كه مسئوليت كنترل حق بيمه‌هاي و دريافتي و        تطبيق‌آن‌بابيمه‌نامه‌هاي‌صادره و همچنين كنترل آمارو اسناد دريافتني از واحدهاي صدور را بعهده دارد.

- واحد پيگيري مطالبات بيمه‌نامه‌هاي صادره كـه مسئـــول وصول مطالبات و خصوصاً اعلام به موقع   اقساط بيمه‌نامه‌هاي  اعتباري و وصول آنها در سررسيدهاي مربوطه مي‌باشد .

-  واحد آمار  و تحليل و بررسيها كــه براساس آمار تأئيد شده از واحد‌هاي صدور گزارشهاي ذيل را جهت  كميته فني و برنامه‌ريزي تهيه مي نمايد .

1-  تهيه آمار توليد روزانه به تفكيك رشته‌هاي مختلف و توليد كل در هر ماه و گزارش مقايسه آن با توليد        مدت مشابه در سال گذشته

2- تهيــه صورت كارمزد دريافتي ماهانه و كســورات مــربـوط به     تفكيك و مقايسه آن با مدت مشابه در سال  گذشته

3- تهيه آمار توليد سالانه و كارمزد دريافتي‌ به تفكيك رشتــه‌هاي       مختلف و ارائه آمار و نمودار مربوطه قابل مقايسه سال به سال و     حداكثر در پنج سال گذشته

 

ايــن واحـد از هـرگونه راهنمائي شما بــراي ارتقــاء سطح سرويس و خدمات قــابل ارائــه استقبال و به آن عمل خواهد كرد

    
ساير اطلاعات |ارتباط با ما |انواع بيمه نامه ها | معرفي واحد و خدمات | صفحه اصلي